Protokoll för Årsmöte

Protokoll bifogas.

Närvarande:
Carl Andreas Lindvall, Dan Mikael Sjödahl, Sven Oskar Karlsson, Eric Jonas Schönström, Carl Joacim Petersson, Joel Edvin Shapiro, Liselotte Lykke Heimdahl, Daniel Sven Palm, Simon Håkan Gustavsson, Martin Björn Jonasson, Ted Lennart Herngren, Leif Christian Bernhardsson, Carl-Johan Nilsson

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Frågan om mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt.
 3. Val av mötesordförande.

  Sittande

 4. Val av mötessekreterare.

  Martin Jonasson

 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

  Joel Shapiro, Daniel Palm

 6. Fastställande av dagordning.

  Dagordningen fastställdes. Punkten övrigt lämnas öppen.

 7. Redovisning av verksamhetsberättelse för den gångna mandatperioden.

  Se separat dokument.

 8. Redovisning av resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

  Vi har pengar. Men pengar än förut till och med.

 9. Val av ny sektionsstyrelse.

  Förslaget till styrelse godkändes.

 10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande mandatperiod.

  Något förslag till verksamhetsplan har inte framlagts. Inget beslut togs i frågan. Det nya sexmästeriet kommer snarast möjligt fastställa en.

 11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

  Årsmötet beslutar att kommande sexmästeri skall verka för att hålla den sammanlagda mängden pengar över den som fanns när de tillträdde.

 12. Behandling av motioner.

  Motion 1, nerröstad, ingen däremot.
  Motion 2, nerröstad, ingen däremot.
  Motion 3, nerröstad, ingen däremot.

 13. Behandling av propositioner.

  Inga propositioner har inkommit.

 14. ֖vriga frågor.

  Inga övriga frågor.

Mötet avslutas.

Kommentarer är avstängda.