Verksamhetsförordning

Sektionen bildades 2003-08-05
Senaste revidering 2010-04-19
Verksamhetsförordning fastställd 2010-04-19 av Blekinge studentkårs medlemsmöte
.smoersex benämns nedan som “sektion”

Kap. 1 Syfte
§1.1 Syftet med sektionen är att stärka de sociala banden och öka gemenskapen mellan studenterna på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Karlshamn. Sektionen ska även verka för att integrera campus Karlshamns studenter med studenter från BTH:s övriga orter samt kommuninvånarna i Karlshamn. Detta bör ske genom att driva och anordna studiesociala aktiviteter. Sektionen ska anordna en introduktionsvecka för de nya studenter som börjar på campus Karlshamn.

Kap. 2 Antagning av aspiranter
§2.1 Den som är medlem i Blekinge Studentkår (studentkåren) samt läser vid BTH, campus Karlshamn, eller studerar vid en KY-utbildning på Östra Piren med anknytning till BTH, får anmäla sitt intresse för att aspirera till sektionsstyrelsen.

Kap. 3 Krav för inträde i sektionen
§3.1 För inträde i sektionsstyrelsen krävs det att personen i fråga studerar vid BTH, campus Karlshamn, eller studerar vid en KY-utbildning på Östra Piren med anknytning till BTH, och att personen är medlem i studentkåren. Den sökande måste ha slutfört AAS (Ansvarsfull Alkohol Servering) utbildningen.
§3.2 De aspirerande som blir tilldelade en post har att välja mellan att acceptera den tilldelade posten eller att avstå från plats i sektionsstyrelsen.
§3.3 De aspirerande har alltid minst sex dagar på sig att acceptera den tilldelade posten.
§3.4 Ny sektionsstyrelse väljs av tredje ordinarie fullmäktige.

Kap. 4 Krav för vidare kandidatur
§4.1 De styrelseledamöter som önskar att fortsätta ytterligare en mandatperiod ska vid mandatperiodens slut genomgå en sluten förtroendeomröstning.
§4.2 Den styrelseledamot som genomgår en förtroendeomröstning måste få 2/3 röstmajoritet av sittande sektionsstyrelse för att tillåtas vidare kandidatur.
§4.3 Vid vidare kandidatur bör personen ej beträda poster tillhörande festdelen (se §7).
§4.4 Sektionens styrelse får ej bestå av mer än 1/3 (en tredjedel) av tidigare sittande styrelsemedlemmar.

Kap. 5 Utträde
§5.1 De styrelseledamöter som efter varje mandatperiod ej kandiderar för en ny mandatperiod utträder automatiskt ur sektionsstyrelsen vid mandatperiodens slut.
§5.2 Den styrelseledamot som vill utträda ur sektionsstyrelsen tidigare ska skriftligen anmäla detta till ordförande och anses därefter omedelbart ha lämnat sektionen. Utträde ska meddelas kårstyrelsen.
§5.3 I det fall då den utträdande styrelseledamotens ansvarsområde är så omfattande att det ej kan fördelas på övriga styrelseledamöter ska fyllnadsval förrättas.

Kap. 6 Uteslutande av styrelseledamot
§6.1 För uteslutande av styrelseledamot krävs beslut av kårstyrelsen.
§6.2 Styrelseledamot kan uteslutas ur sektionen enbart om denne har skadat sektionens verksamhet, ändamål eller motarbetat dess intressen.

Kap. 7 Val och poster
§7.1 Följande ordinarie poster ska beträdas, med undantag vid ej uppfylld kvot på sju aspirerande.
Administrativ del:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Festdel:
Vice ordförande med ansvar för festdelen
Festansvarig
Kårdel:
Vice ordförande med ansvar för kårdelen
Baransvarig
§7.2 Posterna ordförande, kassör, vice ordförande med ansvar för festdelen samt vice ordförandemed ansvar för kårdelen måste tillsättas för att sektionen ska kunna bedriva verksamhet.
§7.3 Tillsättandet av övriga poster sker fritt efter tillsättandet av ordinarie poster.

Kap. 8 Beslutande organ
§8.1 Beslutande organ för sektionen är ledningsgruppsmöten (se Kap. 10), styrelsemöten (se Kap. 11).

Kap. 9 Rösträtt
§9.1 Alla styrelseledamöter har en röst. Beslut tas alltid med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder.

Kap. 10 Ledningsgruppsmöten
§10.1 Ledningsgruppen består av ordförande, vice ordförande med ansvar för festdelen och vice ordförande med ansvar för kårdelen.
§10.2 För att ett ledningsgruppsmöte ska vara beslutsmässigt måste samtliga ledamöter närvara samt att kallelse och dagordning måste ha gått ut minst två dagar innan mötet äger rum.
§10.3 Beslut tagna av ledningsgruppen träder i kraft först när justerat protokoll finns och samtliga styrelseledamöter i sektionsstyrelsen informerats skriftligt om beslutet.
§10.4 Överklagande av beslut ska ske senast fem arbetsdagar efter att beslutet trätt i kraft.
§10.5 Beslut tagna av ledningsgruppen hävs vid omröstning av sektionsstyrelsen, med enkel majoritet. Omröstning måste ske senast tio arbetsdagar efter det att sektionsstyrelsen har meddelats om beslutet.

Kap. 11 Styrelsemöten
§11.1 För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt måste majoriteten av styrelseledamöterna närvara samt att kallelse och dagordning för styrelsemöten måste ha gått ut minst tre dagar innan mötet äger rum.
§11.2 Beslut tagna av styrelsemöten träder i kraft när justerat protokoll finns.
§11.3 Styrelsemöten är öppna för alla studentkårens medlemmar.

Kap. 12 Protokoll
§12.1 Protokoll ska föras i enlighet med studentkårens stadga.

Kap. 13 Verksamhetsår och mandatperiod
§13.1 Sektionens verksamhetsår följer studentkårens verksamhetsår.
§13.2 Sektionsstyrelsens mandatperiod följer verksamhetsåret.

Kap. 14 Ekonomi
§14.1 Sektionsstyrelsen är skyldiga att följa Blekinge Studentkårs ekonomirutiner för sektioner.
§14.2 Budget för kommande verksamhetsår ska lämnas till kårstyrelsen enligt instruktion för fastställande på fjärde ordinarie fullmäktige.
§14.3 Vid större arrangemang, så som nollning, studentfester eller anordnanden med större omfattning än en vanlig kårkväll, ska budget upprättas. En uppföljning av budgeten ska genomföras.
§14.4 Teckningsrätt för sektionens konto ska innehas av ordförande och kassör var för sig.
§14.5 Sektionen har inte rätt att teckna egna avtal med externa intressenter. Denna rätt äger endast studentkårens firmatecknare.

Kap. 15 Revidering av verksamhetsförordning
§15.1 Verksamhetsförordningen kan revideras av tredje ordinarie fullmäktige.

Kap. 16 Sektionens upphörande
§16.1 Sektionen upphör att existera när fullmäktige inte tillsätter någon ny sektionsstyrelse. Eventuella tillgångar överförs till studentkårens stat.