Skip to content

.smoersex Portningspolicy

Här är .smoersex och .kaurens portningspolicy. Den finns till för att skapa bättre ordning och för att objektiva beslut ska kunna tas kring portningar då det är nödvändigt.
Vi jobbar ständigt mot en bättre .kaur med härlig stämning och därför är det viktigt att .kaurens regler och arbetare respekteras.

Syfte

Syftet med Portningspolicyn är att den ska fungera som en mall för tillvägagående vid
portning av en person som anses vålla problem och/eller störa ordningen vid aktiviteter som
.smoersex arrangerar eller på studentpuben .kauren där alkoholservering sker. Syftet är,
precis som med Alkohol-policy, att dra upp riktlinjer för vilka regler som gäller vid portning
samt en handlingsplan om hur man bör agera vid portning.

Beslutsfattare
Beslutet om vem/vilka gäster som ska portas ligger hos den sittande styrelsen i .smoersex.
Vid fall där vittnen finns kan de frågas att närvara vid tillfället då beslutet tas. Vid fall där
vittnen finns som inte vill närvara kan de föra sina åsikter till en eller flera medlemmar ur
styrelsen.
Beslutet ska tas genom en diskussion med gästen/gästerna följd av en omröstning.
Efter beslut om portning ska detta också meddelas till Kårordförande i BSK, där anledning till
portning framgår, hur länge portningen varar samt gästens/gästernas namn.

Begränsning
En enskild portning kan vara upp till max 6 månader, vid fall då portningen ska förlängas ska
ett nytt beslut tas inom styrelsen och då meddelas till Kårordförande i BSK. Portningen gäller
alla .smoersex aktiviteter där alkoholservering förekommer. Om den portade gästen
fortsättningsvis bryter mot .smoersex verksamheter där alkoholservering inte förekommer
kan gästen även portas från dessa verksamheter/evenemang.

Portningsregler
Portning ska ske då en gäst vid upprepade tillfällen brutit mot verksamhetens regler och
vägrat följa tillsägelser från berörda arbetare/styrelsemedlemmar då dessa har påpekat
regelbrottet för gästen.
Om ett regelbrott anses vara synnerligen grovt kan personen portas även om regelbrottet
bara skett vid ett enda tillfälle. Detta kan exempelvis gälla att gästen brukat våld mot en
annan person, sålt narkotika m.m.
I dessa fall ska polis alltid kontaktas omedelbart.
Portning​ ​under​ ​pågående​ ​verksamhet​ ​såsom​ ​kårkväll​ ​eller​ ​kårchill​ ​sker​ ​om​ ​en​ ​person:
● Under pågående verksamhet blir överförfriskade eller på annat sätt ges köpstopp ska
sedan personen eskorteras ut ur lokalen.
● Uppmanar till aggressivt beteende eller vägrar lämna lokalen så ska polis tillkallas.

Portning​ ​upp​ ​till​ ​3​ ​månader​ ​sker​ ​om​ ​en​ ​person​ ​vid​ ​upprepade​ ​tillfällen:
● Agerat våldsamt och/eller hotfullt mot andra gäster eller arbetare.
● Vägrat avlägsna sig från lokalen vid stängning och/eller då arbetare har ansett att
gästen varit för berusad.
● Trängt sig in i lokalen, under verksamhet, innan öppning eller efter stängning av
verksamheten.
●Förtärt alkohol efter att serveringsansvarig gett ut varning.
●Köpt ut alkohol medvetet till besökare som fått varning av serveringsansvarig.
● Sexuellt trakasserat andra gäster eller arbetare.
● På andra sätt brutit mot de regler som finns enligt verksamhetens alkoholpolicy.

Portning​ ​upp​ ​till​ ​4​ ​till​ ​6​ ​månader​ ​kan​ ​också​ ​ske​ ​om​ ​en​ ​person,​ ​vid​ ​ett​ ​enda​ ​tillfälle:
● Brukat våld mot andra gäster eller tjänstemän.
● Brukat/sålt narkotika.
● Lånat ut sitt BSK/BTH/ID kort till annan student/person för att få inträde till
verksamheten under falsk identitet.
● Brukat falsk BSK/BTH/ID kort för att få inträde till verksamheten.

I de första fallen ska portningen föregås av en muntlig varning av berörda arbetare, som ska
hänvisa till denna policy samt till Alkoholpolicyn. Gästen har rätt att få ett ex av både
Alkoholpolicyn och Portningspolicyn. I de sista fallen behöver inte någon varning utfärdas.

Sök

Sociala medier